Freedom Riders

Home / Terms and Conditions

Terms and Conditions

1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad FREEDOM RIDERS OÜ (edaspidi “FREEDOM RIDERS”) internetileheküljelt aadressil www.freedomriders.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse FREEDOM RIDERS ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija” või „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 01.09.2014.a. kuni FREEDOM RIDERS internetikataloogi tellimistingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni FREEDOM RIDERS interneti leheküljel www.freedomriders.ee.


1.2. Lepingu jõustumine

Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. FREEDOM RIDERS ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. FREEDOM RIDERS loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Juhul, kui tellija on teavitanud FREEDOM RIDERS-iT oma e-posti aadressist, edastatakse talle tellimuse kinnitusena arve elektroonselt.

1.3. Tellimuse täitmise tähtaeg

FREEDOM RIDERS asub tellimust täitma peale makse laekumist FREEDOM RIDERS arveldusarvele. Riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud tellimused käideldakse tellimusele järgneva tööpäeva jooksul.  Tellimuse kohaletoimetamistähtajad sõltuvad Tellija valitud transpordi viisist ja sihtkohast.

Transpordi viisid ja kohaletoimetamistähtajad on välja toodud antud tabelis. Vaata tabelit.

Ülalnimetatud kohaletoimetamistähtajad on indikatiivsed ning võivad sõltuda asjaoludest, mis ei ole FREEDOM RIDERS määratleda! FREEDOM RIDERS ei vastuta hilinemiste eest ülalviidatud kohaletoimetamistähtaegades, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava kanali protsessidest või muudest kolmandatest osapooltest sõltuvatest asjaoludest.


1.4. Hind ja makseviis

FREEDOM RIDERS internetileheküljel www.freedomriders.ee olevate kaupade hinnad on Eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu (20%).

Kui Eesti sisene tellimus jääb alla 50€ (viiskümmend Euro’t) või Euroopa sisene tellimus jääb alla 250€ (kakssada viiskümmend Euro’t), lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu, mille suurus sõltub Tellija valitud transpordi viisist ja sihtkohast.

Transpordi viisid ja hinnad on välja toodud antud tabelis. Vaata tabelit.

Eesti sisesele tellimusele, mille väärtus on 50€ (viiskümmend Euro’t) või rohkem laieneb võimalus valida tasuta transport. Euroopa sisesele tellimusele, mille väärtus on 250€ (kakssada viiskümmend Euro’t) või rohkem laieneb võimalus valida tasuta transport.

Hetkel on kauba eest võimalik tasuda pangaülekandega. Kauba eest tuleb tasuda pärast seda, kui olete saanud e-posti aadressile tellimuse kinnituse.

Saaja: Freedom Riders OÜ
Pank:  Swedbank
Arve nr: EE032200221059755198
Selgitusse kirjutada arve number.

Kui tellimuse saatmisest on möödunud 3 päeva, aga makset ei ole laekunud FREEDOM RIDERS arveldusarvele, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering ning hilisema laekumise korral ei garanteeri FREEDOM RIDERS toodete olemasolu laos.

1.5. Kauba kättetoimetamine

FREEDOM RIDERS ei saa aktsepteerida Tellija soovi oma tellimus tühistada ning täitmisele antud tellimusi tagasi kutsuda pärast kauba väljasaatmist (s.t. juhul, kui kaup on Tellijale välja saadetud, jääb kohaletoimetamiskulu Tellija kanda ning kauba mittesobimise korral kehtib talle vaid tavapärane 14-päevane lepingust taganemise õigus).

1.6. Tellija õigus tellitud tooteid vahetada

Tellijal on õigus vahetada tellitud tooteid suuruse mittesobivuse tõttu sobiva suurusega sama värvi sama kaubaartikli vastu. Vahetuskauba postiteenuse eest tasub Tellija.

1.7. Tellija õigus tellimusest taganeda

Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale (VÕS § 56 lg 1). Tagastatud kaup peab olema kasutamata ning samasuguses vormis ja pakendis, kui selle müümise hetkel. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st. toote müügipakendil ei tohi olla mingeid postikleebiseid ega etikette. Tagastatava kauba postiteenuse eest tasub Tellija.

FREEDOM RIDERS tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele 30 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest FREEDOM RIDERS poolt (VÕS § 56 lg 3). Postikulu ei tagastata.

FREEDOM RIDERS rõhutab, et tagasimaksete laekumine Tellija arvele võib viibida, kuna see sõltub pankadevaheliste ülekannete toimumise ajast. Kahjuks ei ole FREEDOM RIDERS võimeline seda protsessi mõjutama.

1.8. FREEDOM RIDERS tellimuse täitmisega viivitamine

FREEDOM RIDERS loetakse täitmisviivitusse sattunuks ning seega oluliselt lepingutingimust rikkunuks VÕS § 116 lg 2 tähenduses pärast 7 päeva möödumist päevast, millal tellimus pidi olema täidetud.


1.9. FREEDOM RIDERS õigus lepingust taganeda

FREEDOM RIDERS’il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui tellitud kauba varud on ammendunud. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt aga 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.


1.10. Garantiitingimused

FREEDOM RIDERS annab kõikidele tema poolt müüdavatele kaupadele seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivusega müügigarantii, mis kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ning millest tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda FREEDOM RIDERS poole vähemalt kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis avaldusega, milles peab sisalduma viide tellimusega kaasas olnud originaalarve kuupäevale ja numbrile. Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantiist tulenevate Tellija õiguste realiseerimise eelduseks on tellitud kaubaga kaasas oleva originaalarve olemasolu. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.


1.11. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

FREEDOM RIDERS-il on õigus koguda Tellija poolt FREEDOM RIDERS-ile avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. FREEDOM RIDERS-il on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.


1.12. Vastutuse piirang

FREEDOM RIDERS vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud lepingu rikkumise ja/või tekitatud kahju eest. FREEDOM RIDERS ei vastuta muuhulgas võimalike trükivigade eest.


2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning FREEDOM RIDERS ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.


3. FREEDOM RIDERS KONTAKTANDMED
Freedom Riders OÜ
Vabriku 19-16
10411, Tallinn
Tel. +372 55622016
info@freedomriders.ee